English Khmer Lao Thai

ประวัติความเป็นมา

           ประวัติวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

                   วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์  ตั้งขึ้นเมื่อ  ปี  พ.ศ.  2481  เดิมชื่อ  “โรงเรียนช่างไม้สุรินทร์”  เปิดทำการสอน เพื่อผลิตช่างไม้ฝีมือระดับต้น หลักสูตรการเรียน 3  ปี รับผู้จบการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 

                   พ.ศ.  2494  โรงเรียนได้ยกระดับการศึกษาจากช่างไม้ชั้นต้นเป็นช่างไม้ชั้นกลาง

                   พ.ศ.  2502  เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตร  (ปวช.)  แผนกช่างไม้และสิ่งปลูกสร้าง  เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการช่างสุรินทร์” และต่อมาได้เปิดสอนในระดับ ปวช. เพิ่ม คือ

                   พ.ศ.  2515  ได้เปิดสอน  “แผนกวิชาช่างยนต์”

                   พ.ศ.  2518  ได้เปิดสอน  “แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง” 

                   พ.ศ.  2519  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรวมโรงเรียนการช่างสุรินทร์ 
และโรงเรียนการช่างสตรีสุรินทร์  ยกฐานะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษา  มี  2  วิทยาเขต  คือ

                       วิทยาเขต  1  โรงเรียนการช่างสุรินทร์

                       วิทยาเขต  2  โรงเรียนการช่างสตรีสุรินทร์  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
ลงวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2519 ต่อมาได้ขยายและเพิ่มเติมการรับนักเรียนระดับสูงขึ้นกว่าระดับ  ปวช.  คือ  เปิดสอนระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)

                   พ.ศ.  2520  เปิดสอน  ระดับ  ปวส.  ช่างยนต์

                   พ.ศ.  2521  ได้เปิดสอน  ระดับ  ปวช.  “แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น”

                   พ.ศ.  2522  ได้เปิดสอน  ระดับ  ปวช.  “แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  และแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์”

                   พ.ศ.  2522  เปิดสอน  ระดับ  ปวส.  ช่างก่อสร้าง

                   พ.ศ.  2523  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแยกให้แต่ละวิทยาเขตมีฐานะเป็นวิทยาลัยเท่าเทียมกัน  และแยกการบริหารเป็นอิสระซึ่งกันและกัน  วิทยาเขต  1  เป็น  วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์  วิทยาเขต  2  เป็น  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2523

                   พ.ศ.  2524  เปิดสอน  ระดับ  ปวท.  วิชาชีพเทคนิค  วิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า  และเทคนิควิศวกรรมสำรวจ  โดยรับนักเรียนจบชั้น  มศ.  5  เข้าเรียนหลักสูตร  2  ปี

                   พ.ศ.  2523  เปิดสอน  ระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  แผนกวิชาช่างสำรวจ  เปิดสอน  ระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  (ปวท.)  แผนกวิชาช่างสำรวจ

                   พ.ศ.  2533  เปิดสอน  ระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ  (ปวส.  เทคนิคโลหะ)

                   พ.ศ.  2537  เปิดสอน  ระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  เพิ่มแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  แบ่งเป็น  2  สาขา คือ ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป และ ปวส. เทคนิคระบบสื่อสาร

                   -  แผนกวิชาช่างเทคนิคการผลิต 3 สาขา  คือ  ปวส. แม่พิมพ์โลหะ ปวส. เครื่องมือกล

                   -  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  แบ่งเป็น  2  สาขา  ได้เปิดทำการสอน  2  สาขา 
คือ  ปวส.  ติดตั้งและควบคุม  และปวส.  เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

                   พ.ศ.  2540  เปิดสอน  ระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  2  แผนกวิชา  คือ

                        -  แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

                   -  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง  สาขาวิชาช่างโยธา

                   พ.ศ.  2543  เปิดสอน  ระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  แผนกวิชาช่างสำรวจ  และสาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

                   พ.ศ.  2544  เปิดสอน  ระดับ  ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง  สาขาวิชาเอกเทคนิคไฟฟ้าสื่อสาร

                   พ.ศ.  2545  เปิดสอน

                   -  ระดับ ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง  (ปทส.)  สาขาวิชาโยธา

                   -  ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์

                   พ.ศ.  2546  เปิดสอน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  สาขาวิชาช่างโยธา

                   พ.ศ.  2557  เปิดสอน ระดับ  ปริญญาตรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  (ต่อเนื่อง)

                   พ.ศ. 2559  เปิดสอน  ระดับ  ปริญญาตรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  (ต่อเนื่อง)  และสาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์  (ต่อเนื่อง)  สาขาในปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ได้เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ดังนี้

          ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)

 1. สาขางานยานยนต์
 2. สาขางานเครื่องมือกล
 3. สาขางานเชื่อมโลหะ
 4. สาขางานไฟฟ้ากำลัง
 5. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
 6. สาขางานก่อสร้าง
 7. สาขางานสำรวจ
 8. สาขางานโยธา
 9. สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
 10. สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

 

          ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)

 1. สาขางานเทคนิคยานยนต์
 2. สาขางานเครื่องมือกล
 3. สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
 4. สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
 5. สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
 6. สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
 7. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 8. สาขางานระบบโทรคมนาคม
 9. สาขางานเทคนิคก่อสร้าง
 10. สาขางานสำรวจ
 11. สาขางานโยธา
 12. สาขางานคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
 13. สาขางานระบบเครือข่ายและสารสนเทศ

 

          ระดับปริญญาตรี 

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ (ต่อเนื่อง)

   

  ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

       วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ มีพื้น ที่ประมาณ 37 ไร่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 346

       ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 0 -4451-1190

       โทรสาร 0-4451-3790  ระยะหางจากกรุงเทพฯ  455 กิโลเมตร

       วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

       ทิศเหนือ ติดเขตโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

       ทิศตะวันออก ติดเขตโรงพยาบาลสุรินทร์

       ทิศตะวันตก ติดเขตโรงเรียนสุรวิทยาคาร

       ทิศใต้ ติดเขตถนนหลักเมือง

  มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 8 รายการ ดังนี้

  1. อาคารเรียน 3 ชั้น ขนาด 9 ห้อง 1 หลัง
  2. อาคารเรียน 4 ชั้น ขนาดพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตาราเมตร 1 หลัง
  3. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4ชั้น ขนาดพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร 1 หลัง
  4. อาคารโรงอาหาร – ห้องประชุม พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร 1 หลัง
  5. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น ขนาดพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร 1 หลัง
  6. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น ขนาดพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร 1 หลัง
  7. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น ขนาดพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร 1 หลัง
  8. อาคารโรงฝึกงาน จำนวน 3 หลัง
  9. อาคารแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
    10. ตึกวิทยบริการและห้องสมุด

สถิติผู้เยี่ยมชม

1632301
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
เยี่ยมชมทั้งหมด
358
1453
1811
625778
6149
19804
1632301

Your IP: 3.231.166.56
2021-03-08 06:59

บัญชีผู้ใช้

JSN Pixel is designed by JoomlaShine.com